A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1254
W tym miesiącu: 19068
Wszystkich: 4416775

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów. Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 oraz z 2019 r. poz. 787 i 1498) wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł rozdziału 11 otrzymuje brzmienie: „Przepis epizodyczny, przepisy przejściowe i dostosowujące oraz przepis końcowy”;

2) po § 45 dodaje się § 45a w brzmieniu:

       „§ 45a. Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego         2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób określony w § 21 ust. 1.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl