A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1436
W tym miesiącu: 80552
Wszystkich: 5320299

 

 

 

 

 

 

Bieżący nabór prowadzony jest w formie warunkowej ze względu na fakt, że w chwili obecnej wszystkie wyjazdy zagraniczne z PCz są wstrzymane do odwołania (Zarządzenie Nr 300/2020 JM Rektora PCz z dnia 24.02.2020 oraz Nr 07/2020 z dnia 14.09.2020).

 

Skrócona procedura kwalifikacji do udziału w Programie ERASMUS+

Średnie ważone punktami ECTS dopuszczające do udziału w Programie w ramach bieżącego naboru:

 • za cały dotyczczasowy okres studiów 3.50 
 • za ostatni semester 3.50


Harmonogram: 

 • 4 marca 2021, g. 12:00 - rozpoczęcie naboru warunkowego
 • 31 marca 2021, g. 12:00 - zakończenie przyjmowania aplikacji przez koordynatorów wydziałowych (elektronicznie: SKANY na konta e-mail koordynatorów wydziałowych),

- w celu otrzymania dodatkowych punktów należy dołączyć posiadane certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające inne / dodatkowe osiągnięcia studenta (olimpiady, publikacje, działalność w  organizacjach studenckich, kołach naukowych, etc.) 

- dostarczony certyfikat językowy zwalnia z konieczności udziału w teście/testach językowych (jego ekwiwalent punktowy wliczany jest do uzyskanego wyniku końcowego kwalifikacji)

 • 13 kwietnia 2021, g.12:00 - elektroniczne przekazanie list kandydatów z wyszczególnieniem danych odnośnie języków wskazanych przez kandydatów w aplikacjach oraz wszystkich posiadanych kopii/oryginałów dokumentów potwierdzających ich znajomość załączonych do tychże aplikacji, przez koordynatorów wydziałowych do Koordynatora Uczelnianego

 • 14-16 kwietnia 2021 - testy językowe on-line dla kandydatów 

 • 19 kwietnia 2021 g. 12:00 - dostarczenie przez koordynatorów wydziałowych do Koordynatora Uczelnianego kompletnych List Rankingowych w formie elektronicznej i pisemnej, obejmujących również zweryfikowaną przez dziekanaty informację odnośnie stypendiów socjalnych i niepełnosprawności wraz z wszystkimi dokumentami załączonymi przez kandydatów do ich aplikacji,


 • 20 kwietnia 2021 g. 12:00 - przekazanie protokołów dot. wyników uzyskanych przez kandydatów z języka obcego przez SJO do Koordynatora Uczelnianego (elektronicznie i w formie papierowej),


 • 22 kwietnia 2021 g. 10:00 - posiedzenie stacjonarne Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+ KA103.

W odniesieniu do osób wnioskujących o stypendium socjalne PO WER HE dziekanat sprawdza czy w dziekanacie znajdują się dokumenty studenta potwierdzające jego prawo do stypendium socjalnego na dzień 31 marca 2021.
 

Elementy brane pod uwagę przez Komisje Kwalifikacyjne Programu:

 • Zgodność z wymogami formalnymi Programu (warunek pozytywnego rozpatrzenia kandydata) 
 • Średnia ocen za ostatni semestr (10p.) 
 • Średnia ocen z całego dotychczasowego okresu studiów (30p.) 
 • Znajomość języka wykładowego uczelni przyjmującej (50p. + 15p za każdy dodatkowy j.obcy) 
 • Działalność na rzecz Uczelni w organizacjach studenckich (15p.)
 • Nagrody i wyróżnienia zdobyte w czasie studiów (10p.)


UWAGA: Po pozytywnej kwalifikacji zalecamy natychmiastowe złożenie dokumentów w uczelni partnerskiej, gdyż w uniwersytetach partnerskich wyznaczone są także terminy przyjmowania dokumentów od studentów Erasmusa+ na przyszły semestr.


PROCEDURA KWALIFIKACJI

WYSOKOŚCI GRANTÓW (zatwierdzone z góry i równe we wszystkich polskich uczelniach)

nawet do 3015 PLN / miesiąc - studenci posiadający s. socjalne
nawet do 500 EUR / miesiąc - pozostali studenci

Dokumenty i formularze do pobrania TUTAJ

WIĘCEJ PYTAŃ?

- Główny koordynator

Dr inż. Beata Ordon-Beska
konsultacje: WB p. 89 [ Piątek 12:00-13:00]
e-mail: b.ordon-beska@pcz.pl
tel: +48 34 3250 904

- Wymiana z uczelniami z Turcji

Dr inż. Krzysztof Kuliński
konsultacje: WB p. 66 [Piątek 11:00-12:00]
e-mail: krzysztof.kulinski@pcz.p
tel: +48 34 3250 925

- Wymiana z pozostałymi uczelniami

Mgr inż. Marta Pomada 
konsultacje: WB p. 84, [ Środa 12:00-13:00]
e-mail: marta.pomada@pcz.pl
tel: +48 34 3250 944

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl