A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 122
W tym miesiącu: 36291
Wszystkich: 2838674

 

 

 

 

REKRUTACJA 2018/2019

Nabór dotyczy studentów, którzy w dniu wyjazdu będą mieli ukończony co najmniej pierwszy rok studiów lic./inż. lub będą studentami dowolnego roku studiów mgr lub dr.


Informujemy, że w dniu 5.03.2018 r. rozpoczęła się rekrutacja do Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/19.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych u koordynatora wydziałowego: 13/04/2018 g. 12:00

 

Skrócona procedura kwalifikacji do udziału w Programie ERASMUS+

Średnie ważone punktami ECTS dopudzczające do udziału w Programie w ramach bieżącego naboru:

 • za cały dotyczczasowy okres studiów 3.50 
 • za ostatni semester 3.50


Harmonogram: 

 • 13 kwietnia 2018, g.12:00 - zakończenie przyjmowania kwestionariuszy przez koordynatorów wydziałowych

- w celu otrzymania dodatkowych punktów należy dołączyć posiadane certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające inne / dodatkowe osiągnięcia studenta (olimpiady, publikacje, działalność w  organizacjach studenckich, kołach naukowych, etc.) 

- dostarczony certyfikat językowy zwalnia z konieczności udziału w teście/testach językowych (jego ekwiwalent punktowy wliczany jest do uzyskanego wyniku końcowego kwalifikacji)

 • 20 kwietnia 2018, g.12:00 - elektroniczne przekazanie list kandydatów z wyszczególnieniem danych odnośnie języków wskazanych przez kandydatów w aplikacjach oraz wszystkich posiadanych kopii/oryginałów dokumentów potwierdzających ich znajomość załączonych do tychże aplikacji, przez koordynatorów wydziałowych do Koordynatora Uczelnianego

 • 23-27 kwietnia 2018 - testy językowe dla kandydatów (pisemne i ustne) angielski, niemiecki, francuski – (szczegółowe daty poszczególnych testów zostaną zamieszczone na stronie na co najmniej miesiąc przed data testów)

 • 25 kwietnia 2018, g.12:00 - dostarczenie przez koordynatorów wydziałowych do Koordynatora Uczelnianego kompletnych List Rankingowych w formie elektronicznej i pisemnej, obejmujących również zweryfikowaną przez dziekanaty informację odnośnie stypendiów socjalnych i niepełnosprawności wraz z wszystkimi dokumentami załączonymi przez kandydatów do ich aplikacji,

 

 • 8 maja 2018- posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i ogłoszenie Uczelnianej Listy Rankingowej. 

  Komisja w oparciu o wyniki testów, średnie i dostarczone dokumenty dotyczące dodatkowych osiągnięć studenta (jeżeli takowe posiadasz to koniecznie złóż je razem z kwestionariuszem), podają ostateczną punktację uzyskaną przez studenta. Informacja dot. punktacji publikowana jest na stronie programu w formie Ogólnouczelnianej Listy Rankingowej.


Elementy brane pod uwagę przez Komisje Kwalifikacyjne Programu:

 • Zgodność z wymogami formalnymi Programu (warunek pozytywnego rozpatrzenia kandydata) 
 • Średnia ocen za ostatni semestr (10p.) 
 •  Średnia ocen z całego dotychczasowego okresu studiów (30p.) 
 • Znajomość języka wykładowego uczelni przyjmującej (50p. + 15p za każdy dodatkowy j.obcy) 
 • Działalność na rzecz Uczelni w organizacjach studenckich (15p.)
 • Nagrody i wyróżnienia zdobyte w czasie studiów (10p.)


UWAGA: Po pozytywnej kwalifikacji zalecamy natychmiastowe złożenie dokumentów w uczelni partnerskiej, gdyż w uniwersytetach partnerskich wyznaczone są także terminy przyjmowania dokumentów od studentów Erasmusa+ na przyszły semestr.


PROCEDURA KWALIFIKACJI

WYSOKOŚCI GRANTÓW (zatwierdzone z góry i równe we wszystkich polskich uczelniach)

nawet do 3015 PLN / miesiąc - studenci posiadający s. socjalne
nawet do 500 EUR / miesiąc - pozostali studenci

Kwestionariusz kandydata do pobrania TUTAJ.

WIĘCEJ PYTAŃ?

- Główny koordynator

Dr inż. Beata Ordon-Beska
konsultacje: WB p. 89 [ Piątek 12:00-13:00]
e-mail: bbeska@bud.pcz.pl
tel: +48 34 3250 904

- Wymiana z uczelniami z Turcji

Mgr inż. Krzysztof Kuliński
konsultacje: WB p. 66 [Piątek 11:00-12:00]
e-mail: kkulinski@bud.pcz.pl
tel: +48 34 3250 925

- Wymiana z pozostałymi uczelniami

Mgr inż. Marta Pomada 
konsultacje: WB p. 82, [ Środa 11:00-12:00]
e-mail: mpomada@bud.pcz.pl
tel: +48 34 3250 926

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl