A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1511
W tym miesiącu: 80627
Wszystkich: 5320374

Pierwsze wysiłki związane z utworzeniem w Politechnice Częstochowskiej kształcenia studentów w zakresie Budownictwa miała miejsce w 1962 roku.

W roku akademickim 1962/63 Politechnika Częstochowska wspólnie z Politechniką Śląską uruchomiła Wieczorowe Studium Budownictwa Lądowego.

W roku 1972/73 uruchomiono studia wieczorowe o kierunku Budownictwo ze specjalnością Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Równolegle z tymi studiami w latach 1973 - 1976 były prowadzone w Politechnice Częstochowskiej systemem wieczorowym tak zwane studia podyplomowe dla inżynierów innych specjalności (górników, elektryków, mechaników) w zakresie budownictwa ze specjalnością Budownictwo Miejskie i Przemysłowe.

Utworzenie samodzielnego wydziału nastąpiło w czerwcu 1975 roku z chwilą ukazania się zarządzenia MNSzWiT, na mocy którego powstał w Politechnice Częstochowskiej Instytut Inżynierii Lądowej na prawach wydziału, z dwoma kierunkami studiów: Budownictwem i Inżynierią Środowiska.

Utworzenie w Politechnice Częstochowskiej czwartego wydziału było jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu naszej Uczelni w latach siedemdziesiątych - liczba kierunków kształcenia na studiach dziennych magisterskich wzrosła bowiem z trzech do pięciu.

W roku 1975/76 Instytut Inżynierii Lądowej przeprowadził pierwszą rekrutacje na studia dzienne magisterskie na kierunek Budownictwo ze specjalnością Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie oraz na kierunek Inżynieria Środowiska ze specjalnością Urządzenia Sanitarne.

W roku 1979/80 MNSzWiT przyznało Instytutowi uprawnienia do prowadzenia na kierunku Budownictwo specjalności o nazwie Technologia Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie.

W latach 1978/79 nastąpiło przekazanie Instytutowi Inżynierii Lądowej w użytkowanie nowego budynku przy ul. Św. Augustyna 3/7, do którego przeniesiono dziekanat, bibliotekę oraz dwa zakłady kierunku Budownictwo wraz z laboratoriami.

Od roku 1980/81 Instytut inżynierii Lądowej prowadził w pełnym cyklu studia dzienne magisterskie na obydwu kierunkach studiów, a na kierunku Budownictwo kontynuowane były również studia zawodowe systemem wieczorowym.

W 1980 roku pierwsze dyplomy ukończenia studiów dziennych magisterskich otrzymało 44 absolwentów.

Na podstawie zarządzenia MNSzWiT z 6 marca 1984 roku przekształcono Instytut Inżynierii Lądowej na prawach wydziału w Wydział Budownictwa. Na podstawie zarządzenia MEN z 12 lutego 1992 roku Wydział Budownictwa zmienił nazwę na Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału oraz corocznie zwiększająca się liczba studentów na obu kierunkach spowodowały kolejną zmianę organizacyjną. Zarządzeniem nr 2 MEN z dnia 21 stycznia 1997 roku z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska wydzielono Wydział Budownictwa oraz Instytut Inżynierii Środowiska jako jednostkę podstawową.

18 marca 1994 roku na posiedzeniu Komisji ds. Rejestru FEANI w Brukseli obydwa kierunki studiów prowadzone przez nasz Wydział zostały włączone do INDEKSU FEANI, co oznacza, że absolwenci tych kierunków studiów mogą ubiegać się po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu o tytułu EUR ING co ułatwia naszym absolwentom wykonywanie zawodu inżyniera w krajach europejskich.

Wydział prowadzi bardzo efektywną współprace naukową z wieloma ośrodkami zagranicznymi z którymi zawarł umowy bilateralne lub dwustronne przede wszystkim z Uniwersytetem Architektury i Budownictwa w Pekinie, z Uniwersytetem Architektury i Budownictwa w S. Petersburgu, z Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu, z TH w Darmstadt, UT w Brześciu i TU w Moskwie.

Od roku akademickiego 1999/2000 Wydział Budownictwa uczestniczy w realizacji programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Erasmus. W czasie tych kilku lat realizacji programu, z szansy podjęcia semestralnych studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej skorzystało już bardzo wielu studentów.

W roku 2005 Wydział uzyskał prawa doktoryzowania w zakresie Budownictwa. Było to możliwe dzięki ustabilizowaniu się sytuacji kadrowej w strukturze Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Od roku akademickiego 2007/2008 Wydział przystępuje do realizacji programu Live Long Learning (dawniej programy: Leonardo da Vinci i Socrates-Erasmus), w ramach którego nasi studenci będą mogli odbywać praktyki zawodowe w krajach członkowskich i stowarzyszonych Unii Europejskiej oraz odbywać semestralne studia w uczelniach partnerskich z krajów Unii Europejskiej.

Prezentacja o Wydziale/ Presentation of the Faculty:

 

Dziekani Wydziału Budownictwa

Prof. dr hab. inż. Roman Janiczek 1975-1976

Doc. dr inż. Zbigniew Pruziński 1976-1978

Prof. dr inż. Józef Adam Ledwoń 1978-1979, 1984-1986

Doc. dr inż. Stanisław Ochoński 1979-1982, 1993-1996

Prof. dr hab. Aleksander Szymon Grabara  1982-1984

Doc. dr inż. Józef Cisło 1986-1990

Doc. dr hab. Stanisław Lewowicki,  prof. nadzw. 1990-1993

Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak 1996-1997

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowal1997-1999

Dr hab. inż. Sławomir Kosiński, prof. nadzw. 1999-2005

Dr hab. inż. Jarosław Rajczyk, prof. nadzw. 2005-2012

Dr hab. inż. Lucjan Kurzak, prof. nadzw. 2012-2016

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl