A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1312
W tym miesiącu: 35698
Wszystkich: 3380500

dr hab. Małgorzata Ulewicz, prof. nadzw.

  • Stanowisko: Kierownik, Profesor nadzwyczajny

mgr Monika Myga

  • Stanowisko: starszy referent

Działalność naukowo-badawcza Katedry Organizacji i Technologii Budownictwa obejmuje:

- Tworzenie podstaw teoretycznych oraz wytycznych praktycznych: projektowania, wykonawstwa
i eksploatacji kubaturowych obiektów budowlanych i ich komponentów, zapewniających optymalne warunki użytkowania i przyjazne oddziaływanie na człowieka i środowisko naturalne.
- Zagadnienia kształtowania budynków, połączone z problematyką energetyczną, ekonomiczno-organizacyjną i ekologiczną.
- Tworzenie koncepcji oraz kreowanie rozwiązań optymalnych, z punktu widzenia potrzeb budownictwa spełniającego zasady zrównoważonym rozwoju funkcjonującego w warunkach gospodarki rynkowej.
- Rozwijanie i stosowanie podstaw systemowego podejścia do badania, kształtowania i analizowania obiektu budowlanego.
- Tworzenie instrumentów umożliwiających analizę obiektu budowlanego w pełnym cyklu życia technicznego.

Działalność badawcza prowadzona w Katedrze Organizacji i Technologii Budownictwa koncentruje się na problematyce tworzenia podstaw teoretycznych oraz wytycznych praktycznych: projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych i ich komponentów, zapewniających optymalne warunki użytkowania oraz przyjazne oddziaływanie na człowieka i środowisko naturalne. W szczególności badania dotyczą obiektów budowlanych przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych.

Ścisłe powiązanie w działalności naukowej Katedry problematyki projektowania budynków, z zagadnieniami energetycznymi, ekonomiczno-organizacyjnymi i ekologicznymi, pozwala na tworzenie koncepcji oraz kreowanie rozwiązań optymalnych, z punktu widzenia potrzeb budownictwa spełniającego zasady zrównoważonym rozwoju, funkcjonującego w warunkach gospodarki rynkowej. W badaniach naukowych rozwijane są i stosowane podstawy systemowego podejścia do badania, analizowania i kształtowania obiektu budowlanego. Tworzone są instrumenty umożliwiające analizę obiektu budowlanego w pełnym cyklu życia technicznego.

Tematyka badań odwołuje się m.in. do założeń Długookresowej Strategii Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju Polski, założeń Polityki Energetycznej Polski do 2020 roku, Dyrektywy Europejskiej 2010/30/EC on energy performance of buildings.
W szczególności badania koncentrują się na: rozwiązaniach przestrzennych i architektoniczno-konstrukcyjnych energooszczędnych i ekologicznych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, opracowaniach koncepcyjnych energooszczędnych domów dla ludzi w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, odnowie środowiska miejskiego poprzez remonty i modernizacje budynków (w tym, termomodernizacji, jako jednego z głównych działań rewitalizacji zabudowy miejskiej), audycie energetyczno-ekologicznym oraz technologicznych aspektach rozwiązań projektowych w budownictwie energooszczędnym. Problemy z tego zakresu rozpatruje się w szerokim kontekście uwarunkowań materiałowo-fizycznych, ekonomicznych i technologicznych, z położeniem szczególnego nacisku na optymalne wykorzystanie energii pracy żywej i pracy maszyn oraz zasobów rzeczowych realizacji obiektów, a przede wszystkim racjonalne wykorzystanie ciepła, podczas ich eksploatacji. Rozwijana jest koncepcja optymalizacji potencjału energetycznego w technologiach budowlanych oparta na prawie zachowania energii prostych procesów oraz ekologicznej charakterystyki energooszczędnych technologii budowlanych. Analizowane są możliwości wykorzystania w warunkach polskich energii promieniowania słonecznego do ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, m.in. poprzez zastosowanie izolacji transparentnej w przegrodach zewnętrznych i kolektorów słonecznych. Oceniane są warunki kształtowania komfortu cieplno-świetlnego pomieszczeń ogrzewanych.


Tematy badań w ramach działalności statutowej:
Efektywne wykorzystanie materiałów i technologii w budownictwie zrównoważonym.
Modelowanie procesów technologicznych zwiększających jakość i efektywność procesów budowlanych.

Katedra Organizacji i Technologii Budownictwa oferuje współpracę w zakresie:

- Oceny stanu technicznego obiektów budownictwa kubaturowego i drogowego
- Opinii i ekspertyz naukowo-badawczych dotyczących: budownictwa energooszczędnego i materiałooszczędnego
- Ekspertyz dotyczących termomodernizacji i poprawy warunków eksploatacyjnych w budynkach
- Diagnostyki cieplno-wilgotnościowej budynków i materiałów budowlanych
- Wskazywania sposobów racjonalnego wykorzystania energii i ciepła w budynkach
- Audytów energetycznych i ekologicznych popartych diagnostyką cieplno-wilgotnościową
- Projektów budowlanych, projektów termomodernizacji budynków
- Rozwiązywania problemów dotyczących nieodpowiedniej wymiany powietrza i wentylacji pomieszczeń
- Mikroklimatu pomieszczeń

Laboratorium fizyki budowli posiada stanowiska i aparaturę badawczą m.in. do:
- Określenia parametrów klimatu otoczenia i mikroklimatu pomieszczeniach budowlanych
- Analizy komfortu termicznego pomieszczeń / ogrzewanych, nieogrzewanych, stanowisk pracy itp./
- Pomiarów zasolenia elementów konstrukcyjnych
- Oceny zawilgocenia i korozji biologicznej przegród budowlanych
- Oceny izolacyjności termicznej przegród budowlanych
- Określenie właściwości cieplnych i wilgotnościowych materiałów budowlanych

Laboratorium drogownictwa posiada stanowiska i aparaturę badawczą m.in. do:
- Oceny równości nawierzchni drogowych
- Oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych
- Oceny parametrów nośności podłoża gruntowego i podbudowy kruszywowej płyta dynamiczną

Wykaz publikacji punktowanych pracowników Katedry Organizacji i Technologii Budownictwa:

  • Publikacje w czasopismach punktowanych:
1. Zhelykh V., Ulewicz M., Spodyniuk N., Shapoval S., Shepitchak V. - Analysis of the Processes of Heat Exchange on Infrared Heater Surface. Diagnostyka, 17, 3, 2016, 81-85. 
2. Ulewicz M., Halbiniak J. - Application of Waste from Utilitarian Ceramics for Production of Cement Mortar and Concrete. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 52, 2, 2016, 1002-1010. 
3. Sobianowska-Turek A., Ulewicz M., Sobianowska K. - Ion Flotation and Solvent Sublation of Zinc(II) and Manganese(II) in the Presence of Proton-Ionizable Lariat Ethers. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 52, 2, 2016, 1048-1060. 
4. Ulewicz M., Radzymińska-Lenarcik E. - Application of Polymer Inclusion Membranes Doped with 1-Hexyl-4-Methylimidazole for Pertraction of Zinc(II) and Other Transition Metal Ions. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 51, 2, 2015, 447-460.
5. Radzymińska-Lenarcik E., Ulewicz M. - The Use of the Steric Effect of the Carrier Molecule in the Polymer Inclusion Membranes for the Separation of Cobalt(II), Nickel(II), Copper(II), and Zinc(II) Ions. Polish Journal of Chemical Technology, 17, 2, 2015, 51-56.
6. Modrzycka A., Zawada A., Ulewicz M. - Wstępna charakterystyka popiołów lotnych ze spalania biomasy w aspekcie ich zastosowania w materiałach budowlanych. Materiały Budowlane, 5 (513), 2015, 80-81.
7. Jura J., Halbiniak J., Ulewicz M. - Wykorzystanie odpadów ceramiki użytkowej i sanitarnej w zaprawach cementowych i betonach. Materiały Ceramiczne, 67, 2015, 438-442.
8. Lis A. - Energochłonność budynków edukacyjnych i ich izolacyjność cieplna w świetle aktualnych wymagań. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, 1 (15), 2015, 101-108.
9. Kosiń M. - Procesy technologiczne w produkcji elewacyjnych płyt kamiennych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Seria Budownictwo nr 21. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2015, 101-106.
10. Lis A. - Temperatura ekwiwalentna i operatywna w ocenie środowiska wnętrz. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Seria Budownictwo nr 21. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2015, 126-137.
11. Pietrzak A., Kosiń M. - Ocena bezpieczeństwa i komfortu użytkowania nawierzchni asfaltobetonowej na przykładzie drogi gminnej. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Seria Budownictwo nr 21. 2 Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2015, 107-117.
12. Respondek Z.: Proces produkcji szyb zespolonych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Seria Budownictwo nr 21. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2015, 298-304.
13. Jura J., Budowlane materiały izolacyjne. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2 (16), 2015, 39-44.
14. Lis A., Lis P. - Efektywności energetyczna budynków edukacyjnych – zarys problemu. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, 2 (16), 2015, 45-50.
15. Śpiewak A. - Szczelność powietrzna obiektów budowlanych, a metody badania i uszczelniania przegród budowlanych. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, 2(16) 2015, 106-113.
16. Ujma A. - Warunki oświetlenia pomieszczeń i ich związek z jakością energetyczną budynku. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, 2 (16), 2015, 114-127.
17. Chwastek A. - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, 1(15), 2015, 49-54.
18. Jura J., Zasady finansowania przedsięwzięć proekologicznych. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, 1(15), 2015, 85-90.
19. Lis A., Ujma A. Ekologiczne aspekty poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, 1 (15) 2015, 109-118.
20. Pietrzak A. - Wykorzystanie ubocznych produktów współspalania węgla i biomasy w budownictwie jako proekologiczne działanie człowieka. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, 1 (15) 2015, 159-164.
21. Ujma A., Kysiak A. - Diagnostyka elementów konstrukcji budynków z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, 1 (15), 2015, 182-190.
 
  • Monografie:

1. Pokorska I. (pod red.) – Building Physics Problems in the Design and Exploatation of Civil Constructions. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2016.
2. Ulewicz M. - Procesy odzysku i recyklingu metali nieżelaznych i stali. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2015.


  • Rozdział w monografii:

1. Ulewicz M., Halbiniak J. - Biopopioły w betonie - innowacyjne rozwiązanie proekologiczne. W: Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie, Wydawnictwo Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Opolu 2016, 111-122.
2. Śpiewak A., Ulewicz M. - Realizacja konstrukcji przyczółka mostowego w aspekcie budownictwa zrównoważonego. W: Budownictwo zrównoważone, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy 2016, 178-189.
3. Szymczykiewicz E., Szczepietowska A., Ulewicz M. - Rozwój budownictwa pasywnego w krajach Unii Europejskiej. W: Budownictwo zrównoważone, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy 2016, 36-47.
4. Jura J., Ulewicz M. - Wpływ dodatku ceramiki użytkowej na właściwości zapraw cementowych. W: Budownictwo zrównoważone, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy 2016, 151-161.
5. Jura J., Ulewicz M. - Wykorzystanie materiałów odpadowych w zaprawach cementowych. W: Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie, Wydawnictwo Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Opolu 2016, 123-134.
6. Lis A. - Komfort cieplny ludzi w budynkach. W: Ekoinnowacje w materiałach i technologiach budowlanych. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2015, 11-20.
7. Ujma A. - Oświetlenie pomieszczeń a jakość energetyczna budynków.  W: Ekoinnowacje w materiałach i technologiach budowlanych. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2015, 21-34.
8. Jura J., Prawidłowe wykonanie konstrukcji ekobudynków drewnianych w konstrukcji szkieletowej. W: Ekoinnowacje w materiałach i technologiach budowlanych. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2015, 48-59.
9. Śpiewak A. - Analiza biernych metod zabezpieczeń ognioochronnych konstrukcji stalowych budynków użyteczności publicznej. W: Ekoinnowacje w materiałach i technologiach budowlanych. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2015, 80-92.
10. Katowicz-Kowalewski H. - IBA Hamburg 2013 - energia odnawialna jako czynnik rewaloryzacji przestrzeni miasta. W: Ekoinnowacje w materiałach i technologiach budowlanych. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2015, 93-106.
11. Jura J., Ulewicz M. - Analiza możliwości wykorzystania ceramiki odpadowej w materiałach budowlanych. W: Ekoinnowacje w materiałach i technologiach budowlanych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2015, 146-157.
12. Pietrzak A. Zastosowanie popiołów dennych ze spalania biomasy w technologii betonu, W: Wybrane Problemy Techniki. Młodzi dla Techniki 2015, Wyd. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "DRUKARNIA" Sp. z o.o. 2015, 150-158.
13. Lis A., Lis P. - Wybrane problemy efektywności energetycznej budynków.  W: Współczesne Problemy Budownictwa - Teoria i Praktyka. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2015, 11-20
14. Respondek Z. Rozwój konstrukcji szklanych przegród zewnętrznych w budynkach; W: Współczesne problemy budownictwa - Teoria i praktyka. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2015, 104-117.
15. Chwastek A., Ulewicz M. - Ocena jakości antykorozyjnych powłok malarskich konstrukcji stalowych i stopnia ich degradacji. W: Różne aspekty jakości materiałów  i procesów stosowanych w budownictwie. Wyd. Politechnika Świętokrzyska, 2015, 36-48.
16. Jura J., Ulewicz M. - Ocena jakości wykonania termomodernizacji budynku, W: Różne aspekty jakości materiałów i procesów stosowanych w budownictwie. Wyd. Politechnika Świętokrzyska, 2015, 86-97.
17. Sobianowska-Turek A., Ulewicz M., Sobianowska K. - Odzysk cynku i manganu z roztworów po kwaśnym ługowaniu odpadów bateryjnych metodą flotacji jonowej. W: Kompleksowe zarządzania gospodarką odpadami. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań-Kołobrzeg, 2015, 691-702.
18. Chwastek A., Ulewicz M. - Problem korozji chemicznej w mieszkaniowym stalowym budownictwie szkieletowym. W: Budownictwo ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2015, 79-90.
19. Chwastek A., Ulewicz M. - Problem występowania korozji stalowych drogowych konstrukcji mostowych. W: Wybrane interdyscyplinarne zagadnienia budownictwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015, 259-273.
20. Lis A. - Zwiększanie efektywności energetycznej w budownictwie, a ocena mikrośrodowiska wnętrz w budynkach. W: Polskie uczelnie w kierunku światowej potęgi naukowej. Słupsk NETWORK SOLUTIONS 2015, 96-106.

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl