A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 66
W tym miesiącu: 39779
Wszystkich: 3660293

 Eksploatacja i modernizacja budynków mieszkalnych z elementami BIM

Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ogłasza nabór na dwusemestralne studia podyplomowe: Eksploatacja i modernizacja budynków mieszkalnych z elementami BIM.

Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia (tytuł inżyniera lub licencjat), tj. studiów odpowiadających poziomowi 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w Dziekanacie Wydziału Budownictwa przy ulicy Akademickiej 3 (I piętro, pokój 30) następujące dokumenty:

- kwestionariusz osobowy (zał. Nr 2).
- ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).

Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych październik 2019 r., zakończenie czerwiec 2020 r. 

Informacji w sprawie studiów podyplomowych udziela Pani Elżbieta Glińska: +48 34 325 09 30

Czas trwania studiów:

Dwa semestry (220 godzin).
Zajęcia w systemie studiów niestacjonarnych; zjazdy w semestrze (sobota-niedziela).

Opłaty:

3 000 zł (w ratach 2x1 500 zł), w tym koszty kwalifikacyjne i wydania świadectwa ukończenia studiów; płatne przed rozpoczęciem zajęć na kolejnym semestrze.


Absolwent studiów podyplomowych „Eksploatacja i modernizacja budynków mieszkalnych z elementami BIM” posiadać będzie kwalifikacje zawodowe w zakresie znajomości nowych przepisów dotyczących m.in. do poprawy bezpieczeństwa, warunków użytkowania, parametrów efektywności energetycznej budynków i stosowania zasad zrównoważonego budownictwa. Będzie posiadał zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie wdrażania systemowego podejścia do obsługi technicznej procesów projektowania przedsięwzięć budowlanych (w tym modernizacyjnych), zarządzania i eksploatacji budynków. Będzie miał świadomość potrzeby przeprowadzania kompleksowej, głębokiej termomodernizacji budynków, w tym budynków objętych ochroną konserwatorską, wprowadzania systemowego zarządzania energią w budynkach, jak również wdrażania programów antysmogowych.

Absolwent będzie znał możliwości i zalety stosowania technologii BIM (Building Information Modeling– Modelowanie informacji o budynku), w istotnym stopniu podnoszącej jakość, obniżającej czasochłonność i poprawiającej efektywność działań zmierzających do kontrolowania, odtworzenia lub zmodyfikowania właściwości konstrukcyjnych, użytkowych i energetycznych budynków, przede wszystkim mieszkalnych.

Absolwent studiów podyplomowych przygotowany będzie do współpracy z podmiotami uczestniczącymi w procesie projektowania, realizacji i zarządzania budynkami wykorzystującymi technologię BIM. Technologia BIM stwarza warunki do lepszej koordynacji i poprawy efektywność działań między wszystkimi uczestnikami procesu powstawania, eksploatacji i zarządzania budynkami, w tym zarządzania nieruchomością od strony administracyjno-prawnej, obsługi eksploatacyjnej, obsługi technicznej, obsługi finansowej, remontów i modernizacji, innych działań związanych z utrzymaniem obiektu, przeglądami, pracami konserwacyjnymi. Zauważone, znaczne korzyści z wykorzystania technologii BIM, skutkują m.in. formułowaniem wymogu przygotowywania w danej technologii dokumentacji technicznej na roboty budowlane pod zamówienia publiczne.

Absolwent studiów przygotowywany będzie do pracy w zespołach nadzorujących, kontrolujących i oceniających budynki oraz ich wyposażenie techniczne, poszukujących przyczyn: wad konstrukcyjnych, pogorszenia warunków użytkowania, nadmiernych start i nieefektywnego wykorzystania energii w obiektach istniejących oraz wskazujących możliwości ich likwidacji lub naprawy.

 

Wzór strony tytułowej - praca dyplomowa - KLIK

Wzór opisu płyty CD - praca dyplomowa - KLIK

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i audyt na potrzeby termomodernizacji

Organizator:

Wydział Budownictwa,
Politechnika Częstochowska
ul. Akademicka 3,
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 3250930, +48 (34) 3250914,
http:\\www.bud.pcz.pl
e-mail: aujma@bud.pcz.pl

Konto Wydziału Budownictwa:
Raiffeisen Bank Polska S.A
Oddział w Częstochowie
Nr: 26 1750 1211 0000 0000 0454 3758

Cel studiów:
Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do przeprowadzania kompleksowej oceny energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową budynku i wydawania na tej podstawie odpowiedniego świadectwa charakterystyki energetycznej (zgodnie z Ustawą z 19 września 2007r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane). Studia przygotowują również absolwentów do wykonywania audytów energetycznych wskazujących optymalny wariant przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii w budynkach, (zgodnie z Ustawą z 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów).
Wiedza zdobyta na studiach podyplomowych przydatna jest do celów planowania i realizowania inwestycji racjonalizujących zużycie energii w budynkach i ograniczających emisję do atmosfery produktów powstających podczas wytwarzania energii (zgodnie z Ustawą z 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów).


Wiedza zdobyta na studiach podyplomowych przydatna jest w działalności związanej z:

  • zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami
  • diagnostyka cieplną i zarządzaniem energią w budynkach
  • realizacją i eksploatacją obiektów energooszczędnych
  • przygotowaniem projektów w ramach programów krajowych i unijnych dotyczących poprawy efektywności wykorzystania energii i ochrony powietrza


Zakres studiów:
Zajęcia z przedmiotów: świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, audyting energetyczny budynków, zrównoważona eksploatacja i ekologia budynków oraz wybrane zagadnienia budownictwa ogólnego, budownictwo energooszczędne, fizyka budowli, diagnostyka cieplna i termomodernizacja przegród budowlanych, ocena systemów zaopatrywania w ciepło i ogrzewania budynków, ocena systemów podgrzewu ciepłej wody, ocena systemów wentylacji i klimatyzacji budynków, ocena systemów oświetleniowych w budynkach, ocena urządzeń wykorzystujących energię elektryczną pomocniczą.


Kandydaci na studia:

  • absolwenci wyższych studiów magisterskich
  • absolwenci studiów inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych


Rekrutacja na studia:
Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik), (ewentualnie dodatkowo poświadczenie przebiegu pracy zawodowej w branży budowlanej lub instalacyjnej);
  • odpis dyplomu ukończenia studiów

Decyduje kolejność zgłoszenia oraz kompletność i zgodność z wymaganiami składanych dokumentów.

Czas trwania studiów:
Dwa semestry (260 godzin).
Zajęcia w systemie studiów niestacjonarnych; 10 zjazdów w semestrze (sobota-niedziela).


Opłaty:
4000 zł (w ratach 2x2000 zł), w tym opłata kwalifikacyjna i koszt wydania świadectwa ukończenia studiów; płatne przed rozpoczęciem zajęć na kolejnym semestrze.


Studia zostaną uruchomione w momencie zebrania się 20-osobowej grupy zainteresowanych.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku
Załącznik Nr 2.pdf 769,68 KB

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl